Regulamin

Zamknij
producent Jeden Uniwersytet Organizatorzy PSSUP SSNUPi

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY

„Wielkie Grillowanie”

z dnia 22 marca 2017 roku

Rozdział I.

Informacje ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”,

tekst jednolity Dz.U.2015.2139);

2) Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (zwanej dalej „ustawą o

ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity Dz.U.2016.191);

3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz.U.2010.109.719);

4) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, tekst jednolity Dz.U.2016.487);

5) przepisów kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2017.459).

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) „imprezie” należy przez to rozumieć wydarzenie organizowane przez Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu oraz Parlament Samorządu Studentów UAM odbywającą się w dniach

10-11 maja 2017r. zwaną „Wielkim Grillowaniem”;

2) „służbach porządkowych i informacyjnych” należy przez to rozumieć powołane przez

organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo

osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

3) „teren imprezy” należy przez to rozumieć Kampus UAM Morasko;

4) „teren imprezy masowej” należy przez to rozumieć plac między Wydziałem Fizyki a

Wydziałem Matematyki i Informatyki;

5) „uczestnik imprezy” należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w imprezie.

 

3. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy.

 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały

na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w

czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

5. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy.

§ 2

Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w

standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z

przeznaczeniem.

§ 3

Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy środków

bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowią załącznik nr 1

do niniejszego regulaminu.

§ 4

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest

respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przestrzegania przepisów prawa

powszechnie obowiązującego.

§ 5

Wstęp na imprezę jest możliwy za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji

pracownika naukowego oraz biletu wstępu.

 

Rozdział II.

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

§ 6

1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy to:

1) scena;

2) sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy;

3) rusztowanie reklamowe.

§ 7

1. Strefy, które składają się na całość imprezy to:

1) scena;

2) zaplecze techniczno-socjalne;

3) miejsca dla publiczności;

4) punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

§ 8

1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy oraz

porządku publicznego w miejscu imprezy i na terenach do niej przyległych, a w szczególności

poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:

1) broni;

2) alkoholu;

3) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;

4) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

5) środków odurzających i substancji psychotropowych;

6) środków trujących i promieniotwórczych;

7) płynów łatwopalnych;

8) perfum.

 

2. Zabrania się:

1) wprowadzać psów;

2) niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.

§ 9

1. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2. Pracownicy obsługi, służby ochroniarskie i organizatorzy muszą znać rozmieszczenie

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.

3. Służby organizatora muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji sposobu

alarmowania straży pożarnej zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej

pomocy medycznej

§ 10

Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 11

Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące się w

nim wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w

okresie korzystania z obiektu.

§ 12

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również

wywieszony jest przed bramami wejściowymi na imprezę.

 

Rozdział III.

Zasady wnoszenia i użytkowania lekkich grilli węglowych

§ 13

Na teren imprezy można wnosić tylko grille węglowe o wymiarach nieprzekraczających 1 m x 1 m

x 0,6 m. Sprzęt wnoszony na teren musi być sprawny technicznie. Zaleca się wykorzystywanie

grilli jednorazowych.

§ 14

Nie dopuszcza się wnoszenia na teren imprezy przyrządów grillowych – szpikulców, widelców,

noży, które mogą stwarzać zagrożenie. Dopuszcza się wnoszenie na teren opakowań

jednorazowych.

§ 15

Na teren imprezy wnosić można tylko fabrycznie zamknięte opakowania z węglem drzewnym.

Nie dopuszcza się wnoszenia rozpałek, które będą dostępne na terenie imprezy w punkcie

obsługującym strefę grilli

§ 16

Sprzęt wnoszony na teren musi przejść kontrolę służb porządkowych i może zostać

niedopuszczony do użytku i wniesienia na teren imprezy.

§ 17

Korzystanie z urządzeń grillowych może odbywać się tylko na terenie do tego wyznaczonym.

§ 18

1. Po skończeniu grillowania pozostałości należy wyrzucić do odpowiednich pojemników:

1) żar do pojemników żaroodpornego stalowego;

2) popiół do pojemników żaroodpornego stalowego;

3) odpady biodegradowalne i inne pozostałości do pojemników na odpady mieszane.

§ 19

Za regularną kontrolę i wywóz odpadów odpowiedzialne są odpowiednie służby wskazane przez

organizatora imprezy

 

Rozdział IV.

Przepisy końcowe

§ 20

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy.

 

§ 21

Do dokonywania wiążącej wykładni regulaminu uprawnieni są organizatorzy imprezy.

Copyright © Wielkie Grillowanie UAM 2018
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań